Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

   Tworzenie zbioru zabytków Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia
w Drezdenku rozpoczęło się w latach 70. XX wieku. Akcję tę zapoczątkował apel Strzelecko – Krajeńskiego Towarzystwa Kultury wystosowany do mieszkańców Drezdenka. Członkowie towarzystwa zwrócili się wówczas z prośbą o przekazywanie eksponatów do przyszłej Izby Muzealnej.
W wyniku tych działań pozyskano pewną liczbę dokumentów i przedmiotów, które stały się zalążkiem przyszłego muzeum.

   W początku lat 80. prace nad tworzeniem zbioru muzealnego nabrały tempa. Ustalono merytoryczny profil placówki i skupiono się na pozyskiwaniu eksponatów z zakresu historii, etnografii i przyrody.

   Dział przyrodniczy określono jako wiodący. Nawiązano kontakty z miejscowymi kołami łowieckim i nadleśnictwami. Pierwszy znaczący przekaz eksponatów muzeum otrzymało od Włodzimierza Gucewicza, członka Koła Łowieckiego „Św. Huberta”. Wśród przekazanych obiektów znalazły się poroża jeleni, oręże dzików i spora ilość przedmiotów używanych przez myśliwych.Przekazy nadleśnictw i osób prywatnych wzbogaciły ekspozycję o pokaźny zbiór narzędzi używanych dawniej podczas prac w lesie. Liczący ponad dwieście jednostek zbiór preparowanych zwierząt i ptaków w przeważającej liczbie pochodzi z zakupów od osób prywatnych. Ekspozycja przyrodnicza zawiera w sobie również zbiór mchów i porostów przekazany przez Ludwika Lipnickiego i pewną liczbę próbek skał i minerałów, które darował Witold Zieleniewski. Uzupełnieniem zbiorów przyrodniczych jest depozyt Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie.

   Wobec braku dokumentów dotyczących pochodzenia poszczególnych eksponatów trudno wnioskować o proweniencji zbiorów etnograficznych. Wiadomo tylko, że niemal
w całości pochodzą z darowizn. Najprawdopodobniej trafiły do muzeum w wyniku penetracji okolicznych wsi, którą przeprowadził Franciszek Graś.

   Podobnie rzecz się ma ze zbiorami o charakterze historycznym.

W chwili obecnej muzeum posiada ponad półtora tysiąca eksponatów. Zdecydowana większość prezentowana jest na ekspozycjach muzealnych.